ESTIPULACIONS DEL CONTRACTE DE COWORKING

PRIMERA.- Objecte. 

El Coworking concedirà accés a les instal·lacions de L’espai cowork al contractant, en les quals gaudirà d’un espai de treball segons la tarifa seleccionada, on podrà realitzar tasques empresarials, professionals o lúdiques.

Declarant el coworker de forma expressa en aquest acte formar part en perfectes condicions del coworking i en el seu lloc de treball, comprometent-se a actuar conforme a les normes de conducta i sense malmetre cap element del centre de negocis.

SEGONA.- Destí.

L’espai de treball i serveis complementaris objectes d’aquest contracte seran destinats a l’exercici d’una activitat professional, empresarial o lúdica del coworker.

TERCERA.- Durada.

El termini de durada del contracte és d’un any, a comptar des de la data del present contracte, renovable i podent rescindir del contracte 30 dies abans de la data estimada.

QUARTA.- Quotes. 

La quota:

* DIGITAL DESK, 150€+IVA / trimestre.
* FULLWORKER, 350€+IVA / Mensuals.
* COWORKER 95€+IVA / Mensuals.

Els preus esmenats no inclouen impostos. Les quotes no tenen permanència.

La quota contractada inclou els següents serveis:

Totes les factures seran enviades per correu electrònic a l’adreça que a aquest efecte hagi estat proporcionada al Coworking.

CINQUENA.-Actualització de tarifes.

Les tarifes es revisaran a la finalització del període de contracte, segons la variació percentual experimentada per l’índex general nacional del sistema d’índexs de preus de consum en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització, prenent com a més de referència per a la primera actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data de formalització del contracte i en les successives el que correspongui a l’últim aplicat. 

SISENA.- Aval. 

El COWORKING es guarda el dret de demanar un aval amb un preavís de 15 dies.

SETENA.- Serveis optatius. 

Independentment dels serveis prestats per L’espai Cowork i que s’especifiquen en l’estipulació QUARTA, el coworker podrà contractar els següents serveis que ofereix L’espai Cowork o els seus associats, segons disponibilitat.

Aquests serveis seran abonats pel coworker i facturats a part per L’espai Cowork, amb les condicions específiques estipulades de cada servei.

VUITENA.- Rescissió i renovació del contracte.

El Coworking es reserva a més el dret a cancel·lar la participació i ús del coworker de qualsevol dels serveis immediatament si vostè no compleix amb qualsevol estipulació inclosa en el present contracte o en les Normes de Conducta que s’acompanyen en l’annex I.

El coworker tindrà la potestat de rescindir el contracte en tot moment. La rescissió del present Contracte per part del coworker no suposarà penalització, ni devolució de la part no consumida del període abonat.

Els contractes amb vigència superior a un mes es renovaran per igual període i el coworker podrà renunciar a la seva renovació mitjançant avís previ de 30 dies abans de la seva finalització, amb la corresponent devolució de l’import lliurat en concepte d’aval, si és s’ha actuat conforme a les normes de conducta i no s’ha malmès cap element del coworking.

NOVENA.- Notificacions. 

Qualsevol notificació que les parts hagin d’efectuar en compliment del pactat en el present Contracte haurà de realitzar-se a les persones indicades en els domicilis indicats en l’encapçalament d’aquest document.

Totes les notificacions s’entendran rebudes per la part a la qual es dirigeixi la notificació a la data del lliurament en mà al domicili del destinatari o al de la recepció del burofax, telegrama o requeriment notarial, que consti en el document que es lliuri al remitent com a prova d’aquest lliurament.

S’entenen igualment vàlides les notificacions quan s’hagués intentat la notificació almenys tres vegades en els domicilis assenyalats en l’apartat anterior, no podent efectuar més d’una notificació al dia. Les parts podran assenyalar qualsevol altra direcció sempre que notifiquin aquest canvi a l’altra part amb una antelació mínima de deu dies naturals a la validesa de la nova direcció.

DESENA.- Limitació de la responsabilitat.

Sense perjudici de qualsevol dany que pogués incórrer o per la raó que sigui, la RESPONSABILITAT del Coworking, els seus agents, accionistes, membres, associats, representants i empleats en virtut de qualsevol disposició d’aquest contracte, es limitarà als danys reals incorreguts fins al màxim previst a la pòlissa de responsabilitat civil existent o la regulació de les seves clàusules aplicables.

El Coworking quedarà exempt de responsabilitat en qualsevol camp (jurídic, econòmic, social o d’un altre tipus) relacionat amb els coworkers que utilitzen les seves instal·lacions únicament com un lloc físic per desenvolupar la seva feina i rebre la formació complementària que requereixin. 

L’activitat de cada usuari del coworking és pròpia i en cap cas implica al Coworking ja que són empreses, organitzacions, persones individuals, jurídiques o d’un altre tipus, amb objectes socials o activitats independents, i és responsabilitat d’aquestes tenir la seva situació legalitzada davant els organismes oficials d’Hisenda, Treball, Seguretat Social, organismes autonòmics, municipals o de qualsevol altre àmbit. 

Estan prohibides la realització d’activitats il·legals, contràries a l’ordre públic o de dubtosa legalitat, que empreses, particulars o altres puguin realitzar a les seves instal·lacions sent causa aquesta situació de resolució de contracte, reservant al Coworking el dret a emprendre accions legals contra el o els responsables d’aquestes activitats. La seva responsabilitat únicament recau en la cessió d’un o diversos llocs de treball.

En definitiva, els usuaris i coworkers són responsables de les seves activitats declinant el Coworking qualsevol responsabilitat pels actes realitzats sense el seu consentiment o coneixement, es declina també qualsevol responsabilitat o vinculació comercial, empresarial, econòmica o de qualsevol altra índole entre els usuaris o coworkers i el Coworking.

ONZENA.- Indemnització 

Vostè allibera, i per la present es compromet a indemnitzar, defensar i eximir de responsabilitat al Coworking, els seus agents, accionistes, membres, representants i empleats, de i contra qualsevol reclamació, responsabilitats, pèrdues, danys, costos, despeses, judicis, multes i sancions basades en o que sorgeixin de les seves accions negligents, errors i omissions, dol i frau en relació amb la participació o ús dels Serveis que presta el Coworking. Així mateix, accepta en cas de presentar una reclamació o demanda per la violació d’aquest contracte, vostè serà responsable dels honoraris i costos incorreguts pel Coworking o els seus respectius agents, accionistes, membres, representants i empleats en relació amb la defensa d’aquesta reclamació o demanda.

DOTZENA.- Assegurances. 

El Coworking disposa d’una assegurança de responsabilitat civil. Com a usuari, se li suggereix que vostè també disposi d’una pòlissa d’assegurança per cobrir la seva pròpia responsabilitat mentre que utilitzant el nostre espai o serveis.

TRETZENA.- Normativa aplicable. 

Aquest contracte es regirà pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació del contingut d’aquest Contracte o amb els serveis prestats en general, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del’Espai Cowork.

CATORZENA.- Política de protecció de dades.

Mònica Vela Gasca és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). Aquest tractament es realitzarà exclusivament per a l’execució del contracte i les dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia. No està previst comunicar les dades a tercers (excepte obligació legal), i si cal fer-ho per a l’execució del contracte o per a la prestació de serveis per part d’un tercer, s’informarà prèviament a l’Interessat.

S’informa a l’Interessat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a Mònica Vela Gasca. Carrer Mare Janer 56, baixos – 25700 La Seu d’Urgell (Lleida). E-mail: rgpd@estany.eu , i si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es).

QUINZENA.- Confidencialitat.

Vostè reconeix i accepta que durant la seva participació i ús dels serveis pot estar exposat a informació confidencial. “Informació Confidencial” significa tota informació, en la seva totalitat o en part, que es dóna a conèixer pel Coworking o qualsevol participant o usuari dels Serveis o qualsevol empleat. Informació confidencial també inclou, sense limitació, la informació sobre els negocis, vendes, operacions, saber fer, secrets comercials, tecnologies, productes, empleats, clients, plans de màrqueting, informació financera, serveis, assumptes de negocis, qualsevol coneixement adquirit a través de l’examen o observació d’o l’accés als serveis o instal·lacions i / o llibres i registres del Coworking, qualsevol anàlisi, compilacions.

La seva participació i / o l’ús dels Serveis l’obliga a mantenir tota la informació confidencial en estricta confidencialitat, no revelar informació confidencial a tercers, no utilitzar la informació confidencial de qualsevol forma, directament o indirectament que perjudiquen el Coworking, o qualsevol participant o usuari dels Serveis.

SETZENA.- Normes de conducta

El contractant o coworker es compromet a complir les normes de conducta recollides en l’annex 1 del present document. El Contractat o Coworking es guarda el dret a canviar aquestes normes, les quals sempre estaran a la vista del coworker a les instal·lacions de L’espai Cowork.

Per la present declaro que he llegit i entès tots els termes i condicions continguts en aquest contracte i a més accepto que quedés vinculat a les condicions d’ús respecte a la meva participació. 

ANNEX I 

NORMES DE CONDUCTA

Per garantir el bon funcionament del recinte, la normal convivència i el respecte a les persones i instal·lacions, les normes aquí referides seran de compliment obligatori per als usuaris del Coworking, de tal manera que la seva acceptació és un requisit imprescindible per a l’ús de les instal·lacions. 

 1. No es permet l’entrada a cap usuari fora de l’horari Coworking, de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00h si no s’ha acordat prèviament.
 2. Al coworking apel·lem al sentit comú: Sigues amable i respectuós amb els teus companys i companyes, no tolerem comportaments poc professionals. Tingues en compte que L’espai Cowork el formem un grup de perfils molt diversos.
 3. Qualsevol actitud racista, homòfoba, masclista o ofensiva serà assenyalada i la persona expulsada definitivament de L’espai cowork sense dret d’apel·lar la decisió i sense compensació de cap mena. 
 4. No es permetrà l’accés si no es respecten les normes d’higiene personal.
 5. Les visites externes no poden interrompre el treball de la resta de coworkers. A més, s’ha d’avisar amb antelació al personal de L’espai cowork.
 6. És responsabilitat dels usuaris els danys causats al coworking en el seu mobiliari i instal·lacions provocat per un mal ús o un ús irresponsable.
 7. L’espai cowork no es fa responsable de les pertinences personals dels usuaris. 
 8. L’activitat que es desenvolupi a L’espai cowork ha de ser legal.
 9. Per tal de no molestar als altres coworkers, qualsevol so ha de ser escoltat amb auriculars i parlar amb la resta de companys i companyes en veu baixa.
 10. Únicament podràs utilitzar el teu telèfon en mode de vibració, i en cas de rebre una trucada, ves a una zona que no molesti per atendre-la.
 11. Està totalment prohibit fumar.
 12. En cas de disputa o diferència entre dos o més coworkers, la responsable de L’espai Cowork exercirà de mediadora en la disputa, i tots els coworkers implicats es comprometen a acceptar la seva decisió. El coworker que no accepti la decisió presa podrà veure’s expulsat del coworking sense dret d’apel·lar la decisió i sense compensació de cap mena. 
 13. NETEJA: La neteja de L’espai cowork va a càrrec del coworking, però s’exigirà als usuaris un correcte comportament.
  Tots els coworkers es comprometen a fer un ús responsable i respectuós de les instal·lacions. L’ús dels estris de cuina (gots, tasses, plats, microones, etc.) comporta la neteja i col·locació dels mateixos una vegada usats.
  Igualment, es realitzés un ús respectuós del bany per tal de mantenir-lo en condicions higièniques òptimes.
 14. MENJAR I BEURE: La zona d’aliments és la cuina, no s’utilitzarà la zona cowork per menjar a cas, que a la resta de coworkers els hi sembli bé que mengis o beguis (no al contrari) i sempre fent servir una safata o protector per a la taula.
 15. ANIMALS: S’admeten animals sempre que totes les persones que estiguin gaudint de L’espai Cowork estiguin d’acord i aquest sigui educat, net i sociable. 
Obrir xat
Parlem?
Hola! En què et puc ajudar?
Skip to content